Nord-Trøndelag fikk sin første landbruksskole på By gård ved Steinkjer i 1850. Etter noen år ble skolen lagt ned og en ny landbruksskole ble etablert på Bunes i Verdal. Også denne skolen opphørte etter en tid og fylket ble i mange år uten landbrukskole.

Høsten 1894 vedtok amtstinget at gården Mære nedre i Sparbu skulle innkjøpes til landbruksskole. Gårdens siste private eier var Anders Mære. Etter en rask byggeperiode kom skolen i gang 1. november 1895. Skolen fikk navnet ”Nordre Trondhjems Amts praktiske ungdomsskole på Mære”.

Fra starten var skolen en kombinert landbruksskole og husmorskole. Skolen bygde i stor grad på ideologi fra folkehøyskolen med et solid innslag av allmenndannende fag. Husmorskolen ble avvikla i 1916.

Navnet Mære eller Mærin kommer av Mær-vin som betyr fruktbar jord eller et hellig berømt sted.

Fram til 1735 var Mære en gård og var i flere hundre år en av de største jordeiendommene i landet. Mære er blant de eldste gårdene i distriktet og ligger høyt og fritt nær fjorden. Gården kan dateres tilbake til bronsealderen, ca år 400 e.Kr, men er sannsynligvis mye eldre som boplass.

Mære var et senter i hedensk tid. På Mære samla folk seg til store blotefester flere ganger i året. Blotegildene varte gjerne i flere dager, og man ofret til de norrøne gudene så alt skulle gå bra med gårdsarbeid og vikingetokt. Blotinga varte fram til 1021, da Olav Haraldson gjorde alt i sin makt for å forby trønderne å dyrke sin hedendom.

Mære - det fremste blot eller offersted i Trøndelag