infotavle

Elevene har rett til videregående opplæring i henhold til opplæringsloven, fylkeskommunale vedtak og gjeldende læreplaner.

Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid.

 

 

 

 

 

Fraværsregler Fraværsregler for Mære Landbruksskole

Ordensregler

Ordensregler for Mære Landbruksskole

IT-reglement

Elevene skal gjøre seg kjent med og følge IT-reglementet for Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Brudd på reglementet kan medføre utestengelse fra nettverk og andre samksjoner.

IT-reglement NTFK

 

Kopiering Lærerne er behjelpelig ved kopiering til elevene. Ved større kopieringsprosjekter leveres oppdraget til hustrykkeriet på Fylkets Hus. Kopiering av prosjektoppgaver betales av elevene selv. Elever som kopierer på skolens kopimaskin betaler kr. 1,- pr. kopi for private kopier.

Røykfritt miljø

Røyking og bruk av snus er ikke tillatt på skolens område i skoletida.

Brudd på ordningen
Elevene får advarsel om dårlig adferd ved brudd på ordningen, det gis kun to advarsler før karakter i adferd settes ned.

 

Bruk av gymsal

Det skal brukes innesko med såler som ikke sverter. Når salen forlates skal det være ryddig, og utstyr skal være satt på plass. Eventuelle skader på utstyr må varsles kroppsøvingslærer/internatmedarbeider.

Elever har adgang til gymnastikksal etter skoletid. Nøkkelen fås av internatmedarbeider. Etter bruk skal rommet ryddes og golvet svabres.

 

Studieturer

Mål
Studieturer er et ledd i undervisninga. Elevene er ansvarlig for planleggingen i samarbeid med skolen.  Alle turer skal ha forankring i kursets læreplaner.

Godkjenning
Hensikt, reisemål og tidsramme for turen sendes først pedagogisk leder for godkjenning innen 1.nov, deretter foretar lærerteamet en vurdering og godkjenning av det faglige innholdet.

Tidspunkt
Det er ønskelig at flere grupper kan / bør reise på samme tidspunkt

Rapportskriving
Alle turer / utferder forberedes godt i samarbeid med faglærere, og følges opp med en sluttrapport som leveres enhetsleder.

Kostnadsnivå

  • Det må ikke planlegges turer som pålegger elevene egenbetaling. Elevene skal ikke betale for reise, innkvartering eller inngangsbilletter til faglig relevante arrangement.
  • Turer i skolens regi skal i utgangspunktet dekkes av den enkelte skole, eventuelt via ulike EU-ordninger eller andre program. Dersom skolen ikke ser seg i stand til å dekke utgiftene, kan elever og foresatte gå sammen om finansiering ved frivillige gaver og dugnader. Det presiseres at eventuelle gaver ikke må beløpsfestes og at foreldre og elever skal ha reelle valg.
  • Eventuelle innsamlede midler og frivillige gaver må komme alle elevene til gode.
  • Det må ikke stilles krav om motytelser for eventuelle gaver.


Oppslutning
Elever som ikke deltar, må møte på skolen til undervisning / annet arbeid.

Økonomi / ansvarforhold
Ansatte som er ansvarlig for reisen får dekt reise- og oppholdsutgifter over skolens budsjett. De som deltar må ha tilknytting til gruppen elever som reiser. To elever oppnevnes som ansvarlige.

Orden / adferd
Skolens reglement gjelder under alle turer / utferder.