-Mære gjør noe med det!

Fornybar energi

Vi vil være sjølforsynt med varmeenergi! Vannbåren varme i alle hus, isolasjon og vindusskifting, bort fra fyringsolje over til solenergi og energigjenvinning i melkefjøset er eksempler på tiltak.

I flere år har vi jobbet med fornybar energi på Mære. Dette har skjedd gjennom oppbygging av anlegg for fornybar energi, og gjennomføring av mange ulike informasjonstiltak, primært retta mot gårdbrukere.
Sammen med Norsk Landbruksrådgiving jobber vi nå med kunnskapsspredning om energi- og klimatiltak i landbruket knytta til energiøkonomisering, god agronomi og bruk av mer bioenergi.

Her kan du laste ned og lese hele prosjektveskrivelsen (PDF)

Målsettinger for prosjektet:

Overordnet mål:
 • Reduserte klimagassutslipp fra landbruket i Nord-Trøndelag.
 • Bedre utnyttelse av energiressurser på gården og økt lønnsomhet for gårdbrukeren.
Delmål:
 • Øke kunnskapen om energi- og miljø i landbruket
 • Synliggjøre gode klimaløsninger på gårdsbruk
 • Vise effekt av klimatiltak i landbruket
 • Etablere og utvikle et klima- og energi-nettverk i landbrukets støtteapparat, der Mære har rollen som nav
 • Utvikle et tettere samarbeid mellom Mære landbruksskole og Norsk Landbruksrådgivning
Den røde tråden i prosjektet er kompetanseutvikling og kompetansespredning, som skal gjennomføres ut fra følgende prinsipper/strategier:
 • Samarbeid og jobbing i nettverk
 • Praktisk rettet og konkrete resultat
 • Samle kunnskap og erfaring og dele dette med målgruppene
 • Koble FoU, næring og elever
Kompetanseutvikling/spredning vil skje med kjente verktøy:
 • Informasjonsvirksomhet
 • Kurs og seminarer
 • Nettverksbygging
 • Demonstrasjon/FoU-anlegg
 • Gårdsbesøk

 

 

 

kurs

Besøk vår konferanseweb for å få informasjon om kurs og seminar.